ข้าพระพุทธเจ้าน้อมถวายพระพรชัย ขอพระเกียรติเกริกไกรทุกสถาน ดวงพระราชหฤทัยสุขสราญ "หมู่ภัยพาลแพ้พ่าย" ระบารมี ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ


วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2556

ล้นเกล้าชาวไทย ใต้ร่มพระบารมี - ทรงพระเจริญ


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่่ทรงงานหนักที่สุดพระองค์หนึ่งของโลก พระราชกรณียกิจของพระองค์มีมากมายนั้น ก็เพื่อยกระดับสภาพความเป็นอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่า

ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา เป็นช่วงเวลาที่พระองค์ทรงงานอย่างไม่เคยว่างเว้น และทรงประกอบพระรา่ชกรณียกิจที่ทรงทุ่มเทพระวรกายและพระทัยอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ตลอดรัชกาลของพระองค์ไม่ว่าจะเป็น

พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา
พระราชกรณียกิจทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข
พระราชกรณียกิจด้านทรัพยากรป่าและน้ำ
พระราชกรณียกิจด้านการเกษตร
พระราชกรณียกิจด้านศาสนา

พระราชกรณียกิจด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
นอกจากนี้ยังมี โครงการพระราชดำริมากมายหลายโครงการทั่วประเทศ
ซึ่งทุกพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงตรากตรำนั้น เป็นคุณต่อแผ่นดินไทยและชาวไทยมากมายเหลือเกิน จึงเป็นช่วงเวลาที่พสกนิกรชาวไทยอยู่ได้อย่างร่มเย็นเ็ป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมี จนปวงชนชาวไทยให้ความเคารพนับถือเป็น "พ่อของแผ่นดิน" นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยและต่อประเทศชาติ


ข้าพเจ้าเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่ได้เกิดมาบนผืินแผ่นดินไทย แผ่นดินที่สถาบันพระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษไทย ได้ต่อสู้เสียเลือดเสียเนื้อปกป้องแผ่นดิน ให้เราได้มีแผ่นดินด้ามขวานทองอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นสงบสุขมาจนถึงปัจจุบันนี้ บุพการีของข้าพเจ้าสั่งสอนให้ข้าพเจ้ามีความกตัญญูต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และต่อแผ่นดินประเทศชาติ ข้าพเจ้าจึงจัดทำบล็อกนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นการแสดงออกทางหนึ่งในความจงรักภักดี ความรัก ความศรัทธา ด้วยหัวใจบริสุทธิ์ และเป็นการปกป้องพระเกียรติของพระองค์ท่านในทางที่ข้าพเจ้าสามารถจะทำได้ (ในการจัดทำบล็อกข้าพเจ้าศึกษาและเรียนรู้เอาเอง บล็อกอาจไม่สมบูรณ์แบบ ขอขอบคุณทุกท่านๆ ที่ผ่านเข้ามาแวะชมบล็อกของข้าพเจ้านะคะ เราต้องช่วยกันเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านเยอะๆ นะคะ ไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบัน เพื่อเด็กไทยรุ่นปัจจุบันได้รับรู้และเข้าใจถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงงานอย่างไรและมีโครงการอะไรบ้าง)


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "ในหลวง" ของเรา พระองค์ทรงความทุ่มเท พระวรกายและพระทัย ทรงงานอย่างมิรู้จักเหน็ดเหนื่อย โดยมิได้หวังผลหรือสิ่งตอบแทนใดๆ เพียงเพื่อหวังให้คนไทยทุกคนได้อยู่ดีกินดีและมีความสุข สงบ ถึงแม้ว่าในขณะนี้พระองค์จะมีทรงมีพระวรกายที่ไม่แข็งแรง เนื่องจากทรงมีพระชนมายุมากแล้ว และพระองค์ทรงแต่งานมาตลอด แต่พระองค์ก็ยังคงทรงห่วงใยประเทศชาติและประชาชนอย่างที่สุด ดังจะเห็นได้จากข่าวที่ผ่านๆ มา 

ข้าพเจ้าอยากให้คนไทยทุกคนได้รับรู้และเข้าใจถึงความรัก ความทุ่มเท อันบริสุทธิ์ ที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนมาตลอด คนไทยทุกคนควรลุกออกมาปกป้องเกียรติของพระองค์ท่านจากกลุ่มบุคคลที่มุ่งร้ายทำลายสถาบันฯ คนไทยทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์สืบต่อไป

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ 
พระวรกายและพระทัยตลอดไป 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ