ข้าพระพุทธเจ้าน้อมถวายพระพรชัย ขอพระเกียรติเกริกไกรทุกสถาน ดวงพระราชหฤทัยสุขสราญ "หมู่ภัยพาลแพ้พ่าย" ระบารมี ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ


วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2556

ทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม 
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

คำว่า “ครองแผ่นดินโดยธรรม” ในที่นี้หมายถึง 

“ครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรม”


ทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ข้อที่ ๑ “ทาน” ซึ่งก็แปลว่า การให้ และอธิบายว่าจงเป็นผู้ให้ ให้ทรัพย์ ให้ความช่วยเหลือต่างๆ เป็นทานด้วยความเสียสละ 

ข้อที่ ๒ “ศีล” คือ ความประพฤติที่ดีงามงดเว้นจากการทำชั่ว เสียหาย ไม่ทำอะไรที่เป็นการไม่เหมาะสมไม่ควร 

ข้อที่ ๓ “ปริจาคะ” แปลว่า การบริจาค คือ ยอมเสียสละเพื่อประโยชน์ที่ยิ่งกว่า ยอมเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

ข้อที่ ๔ “อาชวะ” คือ ความเป็นคนตรงไม่คิดคดต่อประเทศชาติและประชาชน 

ข้อที่ ๕ “มัทวะ” คือ ความสุภาพ อ่อนโยนต่อชนทั้งปวง 

ข้อที่ ๖ “ตปะ” คือ ความเพียรปฏิบัติกรณียะต่างๆ ไม่ลดละเบื่อหน่าย 

ข้อที่ ๗ “อโกธะ” ความไม่โกรธ ไม่ลุอำนาจของความโกรธ และกระทำไปด้วยอำนาจของความโกรธ 

ข้อที่ ๘ “อวิหิงสา” ไม่เบียดเบียน หมายความว่า ไม่ทำอะไรเป็นการเบียดเบียนอาณาประชาราษฏร์ มีความกรุณาแผ่ไปในอาราประชาชนทั้งปวง 

ข้อที่ ๙ “ขันติ” ความอดทน มีความอดทนต่อปัจจัยที่จะทำให้เกิดความโลภ ความโกรธ ความหลงทั้งหลาย อดทนต่อความลำบากตรากตรำทั้งปวง อดทนต่อถ้อยคำที่จาบจ้วงล่วงเกิน 

ข้อที่ ๑๐ “อวิโรธนะ” คือความไม่ผิด คือจะทำอะไรก็ศึกษาพิจารณาไตร่ตรองให้มีความรู้ทั่วถึง รอบคอบ เพื่อให้เกิดความไม่ผิดพลาดและให้ถูกต้องในเรื่องทั้งปวง


เราพี่น้องผองไทยภูมิใจยิ่ง 
พ่อเป็นมิ่งขวัญชาติปราชญ์ยิ่งใหญ่ 
ลูกขอกราบแทบบาทขอพรชัย 
เทพทั่วไทยโปรดคุ้มครองพ่อของเรา 
ขอให้พ่อแข็งแรงแกร่งดังผา 
ไร้โรคาภยันอันตรายมลายสิ้น
ขอพระองค์อยู่ยั่งยืนยงคู่แผ่นดิน 
ลูกขอกราบฟ้าดินขออวยชัย 
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญชั่วกาลเทอญ